Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Bektaş Plaza No: 419 Kat :4 Daire: 5 Atakum - Samsun

+90362 438 0404 +90 362 439 0505

bilgi@orjinymm.com

ORJİN HİZMETLER

Kurumsal Finans ve Yönetim

Şirket Değerlemesi

Bu hizmet mevzuatın gerekli kıldığı hallerde veya talep edilmesi halinde, şirketlerin gerçek değerlerinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Değerleme yaparken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör bulunmaktadır. Şirket değerlemesi yönünden yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin;

 • Kuruluş ve tasfiye işlemleri
 • Şirketlerin sermaye artırımı, azaltımı ve hisse devir işlemleri
 • Birleşme ve bölünme (kısmi-tam) işlemleri
 • Hisse değişim işlemleri
 • Ticaret siciline tescil, vergi dairesine kayıt ve vergi numarası alınması ile çalıştırılan personel için sosyal güvenlik kuruluşuna yapılacak müracaatlar
 • Yabancılara oturma izninin alınması
 • Yabancı şirketlerin irtibat bürolarının (Liaison Office) kuruluş ve gerekli izinlerinin alınması ve bu bürolara hizmet verilmesi
 • İşlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca firmaların, yerli ve yabancı yeni bir ortaklık yapısı hedeflemesi, hisselerin ayrıştırılması ve devri çalışmaları, performans ölçüm kriteri olarak değerlemenin belirlenmesi, hedefleri doğrultusunda;
 • Geçmiş dönem mali verilerinin analiz edilmesi,
 • Genel ekonomik değişkenlere paralel olmak üzere varsayımların belirlenmesi,
 • Mali veriler üzerinde düzeltme (IAR International Adjustment Rules) işlemlerinin uygulanması ve düzeltilmiş mali tablolara ulaşılması, elde edilen sonuçların, ilgili sektör ortalama değerleri ile karşılaştırılması, bu veriler ışığında gelecek yıllara ilişkin mali tablo işlemlerinin oluşturulması;
 • İndirgeme oranının(Weighted Average Cost of Capital) belirlenmesi,
 • “İndirgenmiş Net Nakit Akımları” metoduna göre gelecek dönem net nakit akımlarının bugüne indirgenmesi,
 • İndirgenmiş Net Kazançlar” metoduna göre gelecek dönem net kazançlarının bugüne indirgenmesi,
 • Değere etki eden objektif ve subjektif diğer hususların belirlenmesi ve mali verilere dayanan firma değerine ilave edilmesi,
 • Nihai varlık değerine ulaşılması, hususları belirli bir sıralama ile uygulanmakta ve genel kabul görmüş kurallar doğrultusunda raporlanmaktadır.

Halka arz (Açılma)

Bu hizmet, SPK mevzuatına göre halka açılma ile ilgili hazırlıkların planlanması ve ilgili işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. SPK sertifikalı uzmanlarımız halka arz ile uzun vadeli finansman ihtiyacınıza en uygun yapıyı sağlamakta ve tüm süreci yönetmektedir.

DANIŞMANLIK

Yönetim Danışmanlığı

Müşterilerimizin iş stratejiler, iş yapma yöntemleri ve organizasyon yapıları konusunda karşılaştıkları sorunları analiz etme, bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük uygulamalar yapma ve çözüm önerileri geliştirmek yönetim danışmanlığı hizmetinin konusunu teşkil eder. Yönetim danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, şirketin organizasyon yapısı bütünüyle gözden geçirilir. Yapılan analizler sonucunda bilgi teknolojileri (BT),üretim, pazarlama gibi farklı disiplinler çerçevesinde konu ele alınır ve uygun çözüm önerileri müşterilerimize sunulur. Şirketler için yönergeler hazırlanması, aile şirketleri için metinler hazırlanması da bu hizmetimizin bir parçasıdır.

Şirketlerin yapısına göre değişen bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Stratejik değerlendirme,
 • Pazar değerlendirmesi, rekabet analizi ve kıyaslama,
 • Şirket değerlendirmesi ve SWOT analizinin yapılması,
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi,
 • Aile şirketleri ve sürdürülebilirlik,
 • Yeniden yapılanma,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • Şirket taraması ve anketler,
 • Yönetim ve liderlik gelişimi,
 • Eğitimler,
 • Performans odaklı kültür ve değişim yönetimi,
 • İç denetim.

Şirket Danışmanlığı

Her türlü şirket ve irtibat merkezi kuruluşu, statü değişiklikleri, hisse senedi değerlemeleri, tasfiye, devir, birleşme ve ticari müzakerelerde danışmanlık, şirket danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır. Bu hizmetler ihtiyaç halinde hukuk departmanı ile birlikte verilmektedir.

İşletme, finans, muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin organizasyonu

Bu hizmetimiz çerçevesinde, Şirketlerin muhasebe sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kurulması, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde tasarlanması, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, işletme bütçe ve kesin hesaplarının hazırlanması, kalifiye muhasebe personelinin bu amaçla temini ve eğitilmesi bu hizmetimizin bir parçasıdır.

İç kontrol sistemleri ve iç denetim birimlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu

Bu hizmet çerçevesinde, şirketlerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış şemaları, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması bu hizmetimizin içeriğini oluşturmaktadır.

Teşvik, AR-GE, yatırım ve kredi danışmanlığı

Firmamız, teşvik mevzuatı ve diğer mevzuattaki düzenlemelerden müşterilerimizin yararlanabilmesi için katkıda bulunmaya hazırdır. Bu kapsamda, müşterilerimizin AR-GE, yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanma imkânlarının değerlendirilmesi, yatırım ve kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi ile yatırım finansmanı danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

Kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye danışmanlığı

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri ile bu yasayla ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğler kambiyo mevzuatının konusunu teşkil etmektedir. Kambiyo mevzuatıyla ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yasal işlemlerin yürütülmesi, takibi ve tamamlanması bu hizmetin bir parçasıdır. Ayrıca kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatlarından kaynaklanan her türlü sorunun değerlendirilmesi ve çözümlenmesi de bu hizmetimizin konusunu oluşturmaktadır.

Mali tahliller ve raporlama

Firmamız tarafından, özel amaçlı olarak mali ve ekonomik açıdan güncel veya geleceğe yönelik projeksiyonları içeren analiz raporları düzenlenmektedir. Öte yandan müşterilerimizin faaliyetlerini daha sağlıklı ve kârlı bir biçimde sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla, ekonomik ve mali rasyolardan yararlanarak likidite, rantabilite ve prodüktivite analizleri yapılmaktadır.

Diğer çalışmalar

Firmamız tarafından fizibilite raporları, rayiç bedel tespiti ve ekspertizlik konularında da özel amaçlı raporlar düzenlenmektedir.

Özel amaçlı eğitimler

Mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta olmak üzere faaliyetimizle ilgili konularda müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel amaçlı eğitimler yapılmaktadır. Eğitim konusunda kendisini ispat etmiş tecrübeli uzman eğitimciler Şirket kadromuzda bulunmaktadır.