Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Bektaş Plaza No: 419 Kat :4 Daire: 5 Atakum - Samsun

+90362 438 0404 +90 362 439 0505

bilgi@orjinymm.com

ORJİN HİZMETLER

Denetim Hizmetleri

Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Denetim Hizmetleri

Firmamız tarafından uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu bir şekilde denetim ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bu çerçevede, Şirketlerin Türk mevzuatına göre hazırlamış olduğu mali tablolar, IASB (International Accounting Standards Board) tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS-International Financial Reporting Standards) uyumlu hale getirilmektedir.

Stok Yönetimi Çalışmaları

Bu hizmet, şirket fiili stoklarının sayılması, değerlenmesi, envanter farklılıklarının ortaya konulması ve değersiz stokların aktiften çıkarılmasıyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. Etkin stok yönetimi için gerekli tedbirlerin alınması ve denetim de bu hizmetin bir parçasıdır.

Özel Amaçlı Denetim ve "Due diligence" Hizmetleri

Ticaret şirketleri ve bankaların hesap kayıtlarının tâbi olduğu özel ve genel mevzuat hükümlerine, yetkili organların karar ve direktiflerine uygunluğunun periyodik olarak veya dönem sonları itibari ile denetlenmesidir. Denetim kapsamında şirketlerin iç denetim birimlerinin çalışmalarının gözden geçirilmesi, şirket prosedürleri ve bunların işleyişi, müşteri işlemlerinin mevzuat ve yönergelere uygunluğu, şirket organlarının oluşum ve işleyişi ile koordinasyonlarının denetim faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Öte yandan muhtemel bir yatırım kararından önce alım yapılacak yatırımın gerçek değerini ortaya koymak amacıyla detaylı inceleme ve analiz hizmetleri ve raporlanması hizmetleri de yürütülmektedir.

Uygunluk Denetimleri

Şirketiniz yasal düzenlemelere uygun çalışıyor mu?

Uygunluk denetimleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmeliklere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir. Uygunluk denetimleri şirketlerin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tümünde gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin yerel ve uluslararası düzenlemelere uygunluğunu üst yönetim ile birlikte gözden geçiriyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları oluşturuyor ve yükümlülüklerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz için yol gösteriyoruz.

Vergi Denetimi

  1. Gelir Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri,
  2. Kurumlar Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri,
  3. Katma Değer Vergisi İadesi tasdik işlemleri,
  4. Diğer vergi beyannamelerinin tasdik işlemleri,
  5. Vergi hukuku yönünden özel denetimler,
  6. İç denetim ve yapılanma analizi,
  7. Şirket değerlemesi ve risk analizi,
  8. Revizyon çalışmaları.

Özel muhasebe, Finansal raporlama ve Denetim ile ilgili eğitim hizmetleri.